Екологія: біологія взаємодії. III-03. Приклади екосистем

Д. Шабанов, М. Кравченко
Екологія: біологія взаємодії

БІОСИСТЕМИ. БІОСФЕРА
ЕКОСИСТЕМИ. ПОПУЛЯЦІЇ
ОРГАНІЗМИ У ДОВКІЛЛІ
ЛЮДСТВО ТА ЙОГО ДОЛЯ

← III-02. Компоненти екосистем

III-03. Приклади екосистем

III-04. Класифікація біомів →

 

III-03. Приклади екосистем

Прикладами екосистем можуть бути ставок і луг, місто, ліс, поле тощо. Порівняння біомас організмів ставку та лугу наведено  у таблиці 3.3.1, а порівняння відносної потужності потоків енергії на ділянках водойми (можливо, такого ж ставка) та лісу — на рис. 3.3.1. Не слід забувати, що в усіх цих прикладах живі організми і їхнє середовище нероздільні. Велика частина органіки знаходиться у ґрунті або у твердій фазі.

Таблиця 3.3.1. Порівняння двох екосистем (Ю. Одум, 1986)

Екологічні групи

Ставок

Луг

Склад

Вага, г/м2

Склад

Вага, г/м2

Продуценти

Фітопланктон

5

Трави

500

Консументи автотрофного ярусу

Зоопланктон

0,5

Комахи

1

Консументи гетеротрофного ярусу

Бентос

4

Ґрунтові безхребетні

4

Пермеанти (великі рухомі консументи)

Риби

15

Чотириногі

15

Редуценти

Бактерії, гриби

1-10

Бактерії, гриби

10-100

 

Рис. 3.3.1. Порівняння відносних потоків енергії на ділянках лісу (А.) та прісної водойми (В.), за Міркіним та Наумовою, 2011

Зверніть увагу: на рис. 3.3.1 показані не абсолютні значення потоків енергії, а приблизні співвідношення виходу з кожного пулу. Наприклад, фітофаги у проаналізованому на схемі випадку забирають 4% енергії рослин, а 90% енергії фітофагів отримають зоофаги. Вилуговування — це перехід речовин з твердої фази у розчин. Звісно, ці схеми мають умовний характер і є дуже спрощеними (наприклад, на схемі потоків енергії в водоймі не показані ані водні рослини, ані детрит), але все одно дають уявлення про те, що потоки енергії у різних системах суттєво відрізняються.

Важливою відмінністю між водними та наземними екосистемами є те, що у воді домінують мікропродуценти, а на суші — макропродуценти (велика частина організму яких складається із транспортної та опорної тканин). Органічні залишки на суші важче руйнуються, і тому там накопичується більше детриту.

Особливостями екосистеми міста є дуже інтенсивний обмін енергії, велика потреба в надходженні різнорідних речовин і енергії, потужний і різнорідний потік відходів. Так, щорічні енергетичні витрати на підтримку в необхідному стані квадратного метра галявини перед будинком такі ж, як і на підтримку квадратного метра кукурудзяного поля. Площа забезпечення міста харчуванням повинна перевершувати площу самого міста в 30–100 разів і більше, а експлуатовані ним водозбірні басейни мають бути ще більшими.

Екосистема поля відноситься до агроекосистем, які займають значну частину площі планети. Вони характеризуються вкрай нестабільними станами, які підтримуються вкладенням м'язової енергії або енергії викопного палива. Основними відмінностями агросистем від природних екосистем є знижена різноманітність, наявність штучно створених компонентів.