Екологія: біологія взаємодії. V-02. Класифікація факторів довкілля за їх походженням

Д. Шабанов, М. Кравченко
Екологія: біологія взаємодії

<
БІОСИСТЕМИ. БІОСФЕРА
ЕКОСИСТЕМИ. ПОПУЛЯЦІЇ
ОРГАНІЗМИ У ДОВКІЛЛІ
ЛЮДСТВО ТА ЙОГО ДОЛЯ

← V-01. Довкілля та екологічне середовище

V-02. Класифікація факторів довкілля за їх походженням

V-03. Власне екологічні класифікації екологічних факторів →

 

V-02. Класифікація факторів довкілля за їх походженням

Щоб середовище можна було описувати та вивчати, його властивості умовно розглядають окремо та називають факторами. Якщо ми розглядаємо поняття довкілля та екологічного середовища як різні (див. V-01), ми можемо надати такі визначення.

Фактор довкілля — окрема характеристика довкілля (навколишнього середовища), певне явище, процес або властивість, що потенційно може впливати на біосистеми, які знаходяться в цьому довкіллі.

Екологічний фактор — окрема характеристика екологічного середовища, певне явище, процес або властивість, що впливає на біосистему (організм, популяцію тощо), яка вивчається.

Потенційна кількість факторів, які можна виділити, описуючи середовище, є нескінченною. Залежно від цілей дослідження використовують різні класифікації. Спочатку ми розглянемо поширену класифікацію факторів, в якій вони розглядаються не з точки зору того, на що вони впливають, а з точки зору того, від чого вони походять (табл. 5.2.1). Така класифікація придатна передусім для опису будь-якого оселища або ділянки довкілля, наприклад, поля, на якому можна вирощувати ту чи іншу сільськогосподарську культуру, або ж планети, яка розглядається як потенційне середовище для існування біосфери.

 

Таблиця 5.2.1. Класифікація факторів довкілля за їх походженням

Група

Підгрупа

Приклади

Абіотичні

Кліматичні

Температура, вологість, сонячне випромінення, опади, вітер тощо

Хімічні

Склад атмосфери, водного середовища та ґрунтового розчину

Ґрунтові (едафічні)

Склад ґрунту, характер часток, вологовмісність тощо

Географічні (орографічні)

Рельєф, географічна широта, експозиція схилу тощо

Біоти­чні

Фітогенні

Пов'язані з життєдіяльністю рослин

Зоогенні

Пов'язані з життєдіяльністю тварин

Мікогенні

Пов'язані з життєдіяльністю грибів

Бактеріогенні

Пов'язані з життєдіяльністю бактерій

Антропогенні

Пов'язані з життєдіяльністю людей, їхнім прямим впливом як живих істот

Антропічні

Техногенні

Викликані діяльністю людини по перетворенню абіотичного середовища

Агрогенні

Викликані впливом сільськогосподарської діяльності людини

 

Слід зазначити, що часто три основні групи чинників у цій класифікації найчастіше називають «абіотичними, біотичними та антропогенними». Це невдалий варіант; легко переконатися, що в цій класифікації корінь "генний" відноситься до факторів, що відносяться до біотичних (рис. 5.2.1).

Рис. 5.2.1. Поняття, які ми використовуємо в класифікації факторів, відбивають наші уявлення про наше місце у картині світу

Інша думка, запропонована тут, така: якщо виділяти лише групу антропогенних чинників, її слід відносити до біотичних. Однак вплив людини не обмежується проявами її біологічної природи. Нею створено «третю природу» (поряд із неживою і живою), техносферу. Її дія часто важливіша за прямий вплив людських істот. Крім того, значна частина території нашої планети зайнята штучними екосистемами (агросистемами), які заселені зміненими людиною рослинами та тваринами. Отже, збирання лісових ягід - приклад антропогенних факторів, вплив радіонуклідів, розсіяних після аварії на атомній електростанції,  техногенних, а замулювання озера під впливом стоків з ферми агрогенних.

Мінливість факторів серед не є хаотичною. Деякі фактори змінюються узгоджено, утворюючи так званий комплексний градієнт (лат. gradiens — що крокує). Переміщаючись у комплексному градієнті, ми зареєструємо узгоджену зміну цілого комплексу факторів середовища. Наприклад, комплексні градієнти формуються такими факторами, як висота над рівнем моря, географічна широта чи положення всередині океану.

Сукупність абіотичних факторів у межах однорідної ділянки називається біотопом, а вся сукупність факторів, включаючи біотичні, називається екотопом.