Екосистеми

Екологія: біологія взаємодії. 3.07. Продуктивність різних біомів

Чиста первинна продукція суші за рік — 110–120 млрд тонн сухої органіки, а океану — 50–60 млрд тонн. Приблизно можна сказати, що океан дає близько 1/3 продукції нашої планети, займаючи при цьому приблизно 2/3 її площі. Зверніть увагу, як продуктивність різних типів біомів пов'язана з їх біомасою. Найпродуктивніші біоми, як для суші, так і для океану, — ті, які мають максимальну біомасу. Втім, біомаса наземних екосистем набагато вище, ніж морських. Це пов'язано з тим, що на суші переважають великі рослини зі значною кількістю опорних і провідних тканин

Екологія: біологія взаємодії. 3.06. Продукція екосистем і її вимірювання

Біомаса — сумарна маса всіх організмів всієї спільноти або окремої популяції, яка вимірюється в одиницях сирої або сухої маси на одиницю площі або об'єму середовища. До складу біомаси входять тіла організмів цілком, навіть якщо деякі їх частини мертві, як наприклад, деревина. Сукупність мертвих частин живих організмів становить некромасу, мертву масу в складі організмів (зверніть увагу на етимологічний парадокс: некромаса є частиною біомаси!). 
Продукція – кількість відтвореної біомаси на одиницю площі (або об'єму) в одиницю часу (а також сама ця біомаса). Виділяють первинну продукцію — кількість органічної речовини, виробленої автотрофами (продуцентами), а також вторинну продукцію — продукцію гетеротрофів (консументів і редуцентів)

Екологія: біологія взаємодії. 3.05. Екологічний баланс

Оскільки автотрофи та гетеротрофи нерозривно пов'язані, найважливішою характеристикою біосфери є співвідношення між їх основними функціями: створенням і руйнуванням органіки. Це співвідношення називається екологічним балансом. Фундаментальна властивість біосфери — позитивний підсумок балансу. Киснева (тобто окислювальна), а не відновлювальна атмосфера на Землі — результат зсуву балансу на користь переважання фотосинтезу

 

Екологія: біологія взаємодії. 3.04. Класифікація біомів

Біом — це великий тип біогеоценозів, який характеризується подібним характером рослинності та займає певні регіони планети. Біоми регулюються макрокліматом і насамперед — кількістю опадів і температурою
 

Екологія: біологія взаємодії. 3.02. Компоненти екосистем

А якщо цікавитися функціонуванням екосистеми, можна виділити в її складі такі компоненти:
1) оборотна неорганіка: вживані у біологічному колообігу неорганічні речовини (наприклад, H2O, CO2, NH4+ тощо);
2) детрит: органічна речовина за межами організмів;
3) середовище: повітряне, водне, субстратне;
4) продуценти: організми, що синтезують органічну речовину з неорганічної;
5) консументи: організми, основна роль яких — перетворення органічної речовини з однієї форми в іншу;
6) редуценти: організми, основна роль яких — руйнування органічної речовини до неорганічної

Екологія: біологія взаємодії. 3.01. Екосистеми та біогеоценози

Екосистема це «сукупність комплексів організмів із комплексом фізичних факторів, що їх оточують, тобто факторів місця проживання в широкому розумінні» (А. Тенслі).
«Біогеоценоз — це екосистема в межах фітоценозу» (Е.М. Лавренко, Н.В. Диліс, 1968)